Zadzwoń do nas! +48 793 160 430

Profesjonalna wysyłka

Regulamin

Dzień dobry,
Miło nam, że interesujesz się dokumentacją prawna naszego sklepu. To oznacza, że jesteś świadomym klientem, który zwraca uwagę na swoje prawa i dokonuje przemyślanych zakupów.

Chcemy Cię poinformować, że nasz sklep nie tylko stawia na wysoką jakość produktów i przyjazną obsługę, ale także dba o Twoje prawa podczas zakupów online.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad lub oferowanych produktów, nie wahaj się skontaktować z nami. Zawsze jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi na Twoje pytania.

Telefon: +48 793 160 430

Mail: biuro@felgipremium.pl

Adres: Wojciech Parda JFW, ul. Włodzimierza Tetmajera 79, 31-352 Kraków

Regulamin w wersji 1.0 obowiązuje od 11.04.2024


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
felgipremium.pl

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy JFW oferujący akcesoria motoryzacyjne (felgi, opony, koła, akcesoria do kół) dostępny pod adresem internetowym https://felgipremium.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę:

  Wojciech Parda JFW
  Włodzimierza Tetmajera 79
  31-352 Kraków, PL
  Adres do korespondencji oraz adres stacjonarny Sklepu jw.
  NIP 945-219-46-80

 2. Regulamin sklepu internetowego JFW określa zasady i tryb dokonywania czynności prawnych (zawierania i wykonywania umów sprzedaży) na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 3. Dane kontaktowe:

  Adres stacjonarny Sklepu: Włodzimierza Tetmajera 79, 31-352 Kraków

  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@felgipremium.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 793 160 430, oraz osobiście pod adresem stacjonarnym Sklepu w godzinach 08.00-20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 09.00-15.00 w soboty.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z oferty Sklepu.

  Do zalogowania się na witrynę internetową Sklepu, przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie stron www., typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera lub Safari;
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. Włączona obsługa plików „cookies”.
 5. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

 6. Ceny Produktów Sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty składa się suma cen wybranych Produktów w Koszyku oraz koszt dostawy (usługi kurierskie), o którym Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §2 ust. 9 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 9. Prezentacja asortymentu Sklepu na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, lecz pozostaje zaproszeniem do zawarcia umowy na podstawie art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2 Definicje


 1. Sprzedawca – Wojciech Parda, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej akcesoriów motoryzacyjnych, jak felgi, opony, koła oraz akcesoriów niezbędnych do konserwacji i użytkowania powyższych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej po uzgodnieniu sposobu i kosztów wysyłki, pod firmą: Wojciech Parda JFW, szczegółowo określony w §1 ust. 1 Regulaminu.

 2. Kupujący (Klient) – Każda osoba (konsument lub przedsiębiorca) korzystająca ze Sklepu lub dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Konsument – Osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, która dokonuje zakupów (czynności prawnej) w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową /art. 22(1) Kodeksu cywilnego/.

 4. Przedsiębiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem działalności wykonywanej przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, chyba że działalność gospodarcza wykonywana jest w ramach umowy spółki cywilnej /art. 4 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – Dz. U. 2018 poz. 646/.

 5. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://felgipremium.pl/, do którego dostęp uzyskać można za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – urządzeń końcowych komunikacji elektronicznej, poprzez wpisanie adresu internetowego Sklepu zgodnie z instrukcją obsługi zawartą w §1 ust. 4 Regulaminu.

 6. Regulamin – Niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane przy użyciu Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą, które potwierdza wybrane przez Kupującego Produkty, ich ilość, sposób dostawy/odbioru oraz formę płatności.

 8. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Sprzedawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, utworzone po zarejestrowaniu się przez Klienta przy użyciu zakładki „Moje Konto”.

 9. Formularz rejestracji – Formularz dostępny w Sklepie pod linkiem: Moje konto – Felgi Premium JFW, umożliwiający zarejestrowanie się i utworzenie Konta.

 10. Formularz Zamówienia – Interaktywny formularz dostępny w Sklepie po zarejestrowaniu się przez Klienta i utworzeniu Konta lub bez rejestracji poprzez kliknięcie na wybrany Produkt, umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie wybranych przez Klienta Produktów do Koszyka, z określeniem ich ilości, sposobu dostawy/odbioru i płatności.

 11. Koszyk – Element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, dający możliwość modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności w zakresie ilości wybranych Produktów.

 12. Produkt – Dostępna w ofercie Sklepu rzecz ruchoma.

 13. Polityka prywatności – Dokument obejmujący szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę, zamieszczony na stałe w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej Sklepu, a także dostępna podczas logowania się na stronę internetową Sprzedawcy z opcją wyrażenia zgody lub jej braku na stosowanie Polityki prywatności wobec Klienta.

 14. Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy (z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę /art. 535 KC w zw. z art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)/.

 15. Kodeks cywilny (KC) – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 16. Ustawa o Prawach Konsumenta(UPK) – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§3 Odpowiedzialność Sprzedawcy. Sprawdzanie Produktów.


 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z infrastrukturą Sklepu.

 2. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w momencie odbioru zrealizowanego Zamówienia przez Kuriera jak i podczas odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy. W tym celu Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka, jak i zawartość – Produkty – nie zostały uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia Sprzedawca zaleca sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który uprawdopodobni iż szkoda powstała podczas przewozu towaru.

 3. Kupujący, niezwłocznie po spisaniu protokołu uszkodzenia przesyłki, zobowiązany jest skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej, pod adresem dostępnym w §1 ust. 3 Regulaminu.

 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu uszkodzenia przesyłki przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych osoby dostawcy Produktu ze strony firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie powyższych danych osobowych Sprzedawcy, zgodnie z ust. 3.

§4 Zakładanie Konta i Logowanie w Sklepie


 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, poprzez wpisanie adresu e-mail, hasła i nazwy użytkownika w miejscu oznaczonym „Zarejestruj się”, a następnie wysłać wpisany adres e-mail poprzez kliknięcie pola oznaczonego nazwą: „Zarejestruj się”. Na podany i wysłany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez wpisanie nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła pod miejscem oznaczonym „Logowanie”, a następnie kliknięcie w miejscu pola oznaczonego nazwą „Zaloguj się” poniżej.

 3. Przed dokonaniem Rejestracji, każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem poprzez uważne przeczytanie oraz potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie (kliknięcie) na Formularzu rejestracji we właściwej kratce (właściwym „checkbox’ie”).

 4. Aby złożyć Zamówienie, każdy Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do złożenia, zmiany, rozwiązania jak i prawidłowej realizacji Zamówień na rzecz Klienta.

 5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 6. Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w danych kontaktowych w §1 ust. 3 Regulaminu.

 7. Dane osobowe Klienta zostaną użyte do obsługi wizyty na stronie internetowej Sklepu, zarządzania dostępem do Konta oraz do realizacji złożonych Zamówień, o czym szczegółowo w Polityce prywatności (zakładka „Polityka prywatności”).

§5 Zasady składania Zamówienia


 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  2. Wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  3. Opłacić Koszyk zgodnie ze wskazówkami podanymi w Formularzu Zamówienia, poprzez wybór formy zapłaty wraz z wyborem formy dostawy/odbioru.
 2. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych składającego Zamówienie (imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy przedsiębiorcy oraz – w przypadku potrzeby dostawy Produktów na adres inny niż podany powyżej – adresu do wysyłki, na który ma nastąpić dostawa Produktu), następnie wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz – po wybraniu sposobu płatności – opłacić Zamówienie.

 3. W przypadkach niemożliwości natychmiastowej realizacji Zamówienia lub w czasie określonym w Umowie Sprzedaży lub w razie całkowitej niemożliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub drogą korespondencji elektronicznej w celu ustalenia dalszego postępowania.

§6 Oferowane metody dostawy oraz płatności


 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska,
  2. Odbiór osobisty.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. Płatność elektroniczna (Blik, szybki przelew, karta kredytowa),
  3. E-raty za pośrednictwem Santander Consumer Bank, więcej informacji pod linkiem: https://www.santanderconsumer.pl/zakupy-na-raty/raty-w-sklepie-internetowym,1.html.

§7 Zawarcie oraz wykonanie Umowy Sprzedaży


 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie, zgodnie z §5 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnieprzyjmuje Zamówienie do realizacji.

 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu Zamówienia do realizacji (potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży).

 4. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. Płatności przelewem, płatności elektronicznych (w tym karta płatnicza) – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w czasie składania Zamówienia pod rygorem anulowania/braku wygenerowania Zamówienia.
  2. Płatności za pobraniem przy odbiorze Produktu – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia pod rygorem nie wydania zamówionych Produktów.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym przy podsumowaniu Zamówienia (po skompletowaniu Produktów w Koszyku), z zastrzeżeniem ust. 6, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy możliwy termin.

 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się, w zależności od wyboru przez Klienta sposobu płatności, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, lub w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w siedzibie Sprzedawcy (dzień odbioru).

 10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

 12. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się, w zależności od wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wartości Zamówienia.

 13. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i obszaru EOG.

 14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że oferta stanowi inaczej.

 15. Koszty dostawy Produktu są wskazane w trakcie składania Zamówienia.

 16. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§8 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zwrot Produktu)


 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Produktu.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następnym, po dniu dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osobie przez Konsumenta wskazanej.

 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dnia następującego po dniu, w którym dostarczono ostatni zamówiony Produkt.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie dowolnej. Oświadczenie można sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza. Gotowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy https://felgipremium.pl/

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, wraz z kosztami dostawy Produktów, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu płatności za zwrócone Produkty przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji zakupu Produktów, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inna formę zwrotu wpłaconych środków, która nie będzie się wiązała dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

  4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Brak zachowania terminu przez Konsumenta nie rzutuje na skuteczność rozwiązania Umowy Sprzedaży. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za opóźnienie zwrotu, jednak brak zachowania terminu do zwrotu Produktu nie wpływa na skuteczne rozwiązanie Umowy Sprzedaży.

  6. Termin zwrotu Produktu nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od Konsumenta.

  7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest ponieść wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia na czas transportu, koszty nadania).

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z Produktu w nieodpowiedni sposób.

 9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zamówienia Produktu na specjalne, indywidualne zamówienie (Produkt zamówiony i wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta).

 10. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi koszty doręczenia zamówionego i następnie zwracanego Produktu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy.


§9 Reklamacja i gwarancja


 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe lub używane Produkty.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad i zgodnie z Umową Sprzedaży.

 3. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na Produkty nowe oraz 36 miesięcznej gwarancji na Produkty używane (po regeneracji lub po regeneracji z zmienioną powłoką lakierniczą) zakupione w Sklepie. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 4. W razie wykrycia wady Produktu, tj. niezgodności otrzymanego (sprzedanego) Produktu z Umową Sprzedaży Konsumenci, na podstawie art. 43d ust. 1 UPK, mają prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, tj. żądania naprawy lub wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad lub złożyć, na podstawie art. 43e ust. 1 UPK, oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 UPK;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4–6 UPK;
  3. Brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. Brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d UPK;
  5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  W terminie 2 lat, licząc od dnia otrzymania/odbioru Produktu i nie później niż w terminie 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady (art. 43e ust. 1 UPK)).

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, pod rygorem uznania żądania Klienta za uzasadnione.

 6. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację Klienta zostanie przesłana pisemnie na adres korespondencyjny Klienta lub drogą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta w zależności, w jakiej formie Klient złoży zgłoszenie reklamacyjne Sprzedawcy.

 7. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

 8. Od Umowy Sprzedaży można odstąpić w stosunku do jednego z wielu zamówionych Produktów (częściowe odstąpienie od Umowy Sprzedaży).

 9. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może złożyć osobiście, w siedzibie Sprzedawcy (adres stacjonarny Sklepu) lub poprzez kontakt elektroniczny, pisząc wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu

 10. Składając Zamówienie, Kupujący oświadczają, iż zapoznali się z opisem i zdjęciami oferowanego i wybranego w Zamówieniu Produktu, umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu.

 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 KC wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.


§10 Dane osobowe Klientów


 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu przez Sprzedawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej w zakładce „Polityka prywatności”, o której mowa w §4 ust. 7 Regulaminu.


§11 Postanowienia końcowe


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie wcześniej poinformowany. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie względem Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 9. Kupujący wyrażają zgodę na przesyłanie faktur sprzedażowych, wystawianych przez Sprzedawcę na zakupione Produkty Kupującemu, drogą korespondencji elektronicznej, na podany Sprzedawcy adres e-mail Kupującego.

 10. W razie sporu Sprzedawcy z Klientem niebędącym Konsumentem, obie Strony będą starały się rozwiązać wszelkie nieporozumienia drogą wzajemnych negocjacji, polubownie. W przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia, spór pomiędzy Stronami zostanie poddany pod Sąd powszechny właściwości miejscowej siedziby Sprzedawcy.