Zadzwoń do nas! +48 793 160 430

Profesjonalna wysyłka

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIE

FELGIPREMIUM.PL

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest:
 2. Wojciech Parda JFW,
  Włodzimierza Tetmajera 79,
  31-352 Kraków,
  Wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie (pisemnie) pod adresem podanym powyżej w pkt. 1., pod adresem e-mail: biuro@felgipremium.pl lub telefonicznie pod nr: +48 793 160 430

 4. Podane poniżej pojęcia pisane wielką literą i użyte dalej w tekście Polityki prywatności mają znaczenie podane w definicjach:

  • „Serwis” – Sklep, którego strona internetowa znajduje się pod adresem www.felgipremium.pl;
  • „Polityka prywatności” – oznacza niniejszy dokument;
  • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • „Dane osobowe” – podane przez Klienta lub zebrane podczas logowania dane osobowe klienta, jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, adres IP, NIP, nazwa firmy przedsiębiorcy, nazwa użytkownika przy logowaniu;
  • „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube, Instagram, X oraz inne portale społecznościowe, w których Administrator ma profile.
 5. Pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane w Polityce prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 6. Administrator oświadcza, iż Polityka prywatności wypełnia obowiązek informacyjny Administratora, określony w art. 13 i 14 RODO.

 7. Administrator oświadcza, iż wszystkie Dane osobowe zebrane w Serwisie w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzane są zgodnie z wymaganiami RODO, poprzez stosowanie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator Serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 8. Do Danych osobowych przetwarzanych w Serwisie mają dostęp wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych zgromadzonych w Sklepie.

 9. Administrator informuje, iż możliwymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu są: złośliwe oprogramowanie (ang. malware), programy szpiegujące (ang. spyware), wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phising), działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych.

 10. W ramach gromadzenia (przetwarzania) Danych osobowych, Klient, którego Dane osobowe zostały zebrane lub pozyskane ma prawo:
  • Dostępu do swoich Danych osobowych,
  • Dokonywania sprostowania Danych osobowych,
  • Żądania usunięcia Danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  • Żądania ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
  • Żądania przeniesienia Danych osobowych,
  • Skorzystania z prawa do sprzeciwu – gdy Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego (bez uzasadnienia) lub na innej podstawie – gdy Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie ze swoim prawnie uzasadnionym interesem (z uzasadnieniem).

 11. Właściciel (Klient) Danych osobowych ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem siedziby:

 12. Urząd Ochrony Danych Osobowych
  Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  lub pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.gov.pl

 13. Dane osobowe pozyskane mogą być przez zebranie Danych osobowych podanych dobrowolnie przez Klienta podczas logowania się na Konto, kontaktowania się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu, dokonywania rejestracji na stronie Sklepu lub dokonywania zakupów bez rejestracji, wystawiania opinii dotyczących Serwisu lub opinii na temat zakupionych za pośrednictwem Serwisu Produktów, podjęcia rozmowy poprzez czat, telefonicznie lub poprzez e-mail lub są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Serwis w czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu.

 14. Niezależnie od faktu, że Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez Klientów – użytkowników Serwisu, ich podanie warunkuje możliwość korzystania z Serwisu.

 15. Podczas wizyty Klienta w Serwisie Dane osobowe, jak adres IP lub inne dotyczące ruchu na stronie Sklepu w celu korzystania z narzędzi analitycznych, pobierane są automatycznie (np. informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin).

 16. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby funkcjonowania Sklepu, także w momencie gdy Klient łączy się za pośrednictwem Serwisu na konta mediów społecznościowych takich, jak: Google, Facebook, X lub Smartsupp (operator obsługujący czat on-line, z którego Klient może skorzystać po zalogowaniu się w prawym okienku dialogowym Strony Sklepu). Łącząc się z kontami Google, Facebook, X lub korzystając z czatu on-line Smartsupp Klient wyrażać będzie osobne zgody na dalsze zasady polityki przetwarzania Danych osobowych przez powyżej wskazanych.

 17. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą:

  1. W celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (logowania się na stronę internetową Sklepu, zakładania Kont, rejestracji czy dokonywania zakupów bez rejestracji, do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego Dane osobowe dotyczą, w szczególności w zakresie korzystania przez Klienta z Serwisu, w tym z czatu on-line a także skorzystania z możliwości sprzedaży ratalnej za pośrednictwem Sklepu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  3. W celach sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych, dowodowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  4. W celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów księgowo-rachunkowych i obsługi rozliczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  5. Poprawy jakości świadczonych usług Sklepu oraz dostarczanie Produktów najwyższej jakości, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 18. Dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane przez Administratora:
  • Wspólnikom, pracownikom, współpracownikom Administratora,
  • Osobom współpracującym z Administratorem, jak: biura rachunkowe, dostawcy usług IT, banki, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy płatności elektronicznych;
  • Osobom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych;
  • Tzw. mediom społecznościowym „Social media”, jak: Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited oraz Twitter Inc.;
  • Osobom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Serwisu;
  • Kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym;
  A także innym, których usługi staną się niezbędne do prawidłowego prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej,
  • Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy uprzednio wymienionych podmiotów.
 19. W zakresie, w jakim Dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych do czasu cofnięcia zgody.

 20. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Kupujących ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Klientów Sklepu (wszystkich użytkowników Serwisu).

 21. Dane Osobowe będą przekazywane poza obszar EOG tylko, jeżeli polityki prywatności innych osób przetwarzających Dane osobowe, z którymi Klient będzie łączył się za pośrednictwem strony Sklepu, będą dopuszczały taką możliwość.

Polityka Plików Cookies

 1. Administrator, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. poz. 2021 poz. 576 ze zm.) informuje, iż Serwis korzysta z plików Cookies oraz w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach Cookies.

 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) które obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, laptop, telefon, tablet), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Cookies są nieszkodliwe dla urządzenia końcowego, jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.

 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

  1. Ułatwienia Klientowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

  2. Późniejszego skojarzenia Klienta w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;

  3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  4. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  1. Cookies „sesyjne” (Session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);

  2. Cookies „stałe” (Persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 6. W Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies:

  1. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające działanie podstawowych funkcji, takie jak zabezpieczenia, weryfikacja tożsamości i zarządzanie siecią;

  2. Funkcjonalne pliki cookies zbierające dane w celu zapamiętania indywidualnych wyborów użytkowników i zapewnienia im lepszych oraz bardziej spersonalizowanych doświadczeń;

  3. Analityczne pliki cookies pomagające zrozumieć Administratorowi, w jaki sposób Klienci wchodzą w interakcję z Serwisem, pomagają też wykrywać błędy i zapewniają lepsze ogólne statystyki.

 7. Klient może dopasować preferencje odnośnie poszczególnych kategorii cookies poprzez centrum zarządzania, które pojawi się po wejściu na stronę internetową Administratora.

 8. Aby zaktualizować swój wybór/cofnąć zgodę, w oknie dialogowym strony, który pojawia się w momencie logowania, należy wybrać „Dostosuj ustawienia cookies” i dokonać wyboru.

 9. Użytkownik ma ponadto możliwość cofnąć zgodę na wykorzystanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 10. Więcej szczegółów, w jaki sposób zaktualizować swoje preferencje dotyczące plików cookies w odniesieniu do poszczególnych przeglądarek, można znaleźć pod linkami:
 11. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na daną kategorię plików cookies (w sytuacji braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki), pliki cookies danego rodzaju nie zostaną zainstalowane na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji przeglądarki, zgodnie z dyspozycją w ust. 8.

 12. W celu zweryfikowania aktualnego statusu swoich preferencji prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki należy skorzystać z następujących narzędzi:
 13. Strona Sklepu korzysta z narzędzia internetowego Google Analytics oraz Facebook Pixel służących do analizy oglądalności stron internetowych udostępnionych przez Google lub Facebook.

  Google Analytics korzysta z informacji zawartych w plikach cookies, które przekazywane są Google w celu analizy korzystania ze Strony przez Klienta i sporządzania raportów. Facebook Pixel pozwala na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony.

  Facebook Pixel umożliwia wyświetlanie reklam Sklepu na portalu Facebook jego użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Spółkę w sieci Internet lub interesują się materiałami tego rodzaju. Funkcja Facebook Pixel pozwala również na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony, więcej: https://www.facebook.com/business/help/65129470501661

  Klient może zatrzymać funkcjonowanie Google Analytics jak i Facebook Pixel instalując bezpłatną wtyczkę blokującą narzędzie, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  oraz
  https://www.google.com/url?q=https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink,
  po uprzednim zalogowaniu się na portal Facebook.

 14. Wszelkie dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktu z Serwisem dostępne na Stronie Sklepu przetwarzane są zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych opublikowanej na tejże stronie.

 15. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.